Algemene voorwaarden conform richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Diëtisten

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Marloes Waardijk is de drijvende kracht achter Optima Vita. Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Optima Vita en cliënt inzake behandeling en / of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle natuurlijk rechtspersonen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger die de dienst(en) van Optima Vita afnemen. Optima Vita is gerechtigd om gekwalificeerde derden in te schakelen voor de uitvoering van de behandelingen / diensten.

Artikel 2 – Bereikbaarheid

Optima Vita is op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0623075287 of per e-mail info@dietist-optimavita.nl. Bezoek op locatie is op afspraak. Optima Vita is gevestigd aan Hoofdweg 266 te Paterswolde, binnen Sportrade fit- en welness.  

Artikel 3 – Verwijzing

De cliëntnt kan zonder verwijsbrief gebruik maken van de diensten van Optima Vita. Echter, om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, kan de zorgverzekeraar u vragen om een verwijsbrief van de (huis)arts. U dient zelf de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te checken. Een verwijsbrief van de (huis)arts is een jaar geldig.

Artikel 4 – Rapporteren aan (huis)arts

Optima Vita houdt de verwijzend arts, in algemene zin, op de hoogte van de voortgang / resultaten van de behandeling. Deze rapportage vindt aan het begin en einde van de behandeling plaats. Bij langdurige behandeling wordt de verwijzend arts jaarlijks geïnformeerd of bij bijzonderheden. Bij iedere intakegesprek benoemt Optima Vita dat zij, indien nodig, de verwijzend arts op de hoogte van de behandeling. Wanneer cliënt dit niet wenst, kan cliënt dit aangeven.

Artikel 5 – Privacy

Alles wat cliënt met Optima Vita bespreekt tijdens de behandeling en / of bij de uitvoering van diensten is vertrouwelijk. Optima Vita is daarnaast gehouden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Behandeltijd

De tijd die Optima Vita in rekening brengt bestaat uit direct patiëntgebonden tijd (de tijd die cliënt in de spreekkamer van Optima Vita heeft doorgebracht) en uit indirect patiëntgebonden tijd (de tijd die Optima Vita besteedt aan werkzaamheden waarbij cliënt niet aanwezig is).

Artikel 7 – Annuleren afspraak

Wanneer u niet of niet tijdig op de afspraak kunt verschijnen dient u Optima Vita hiervan zo spoedig mogelijk (per e-mail of telefonisch) op de hoogte te stellen. Heeft u niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd, dan kan Optima Vita het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Artikel 8 – Beëindigen behandeling en/of dienst

Optima Vita kan de behandeling en/of dienstverlening beëindigen wanneer deze naar haar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. Optima Vita stelt cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 9 – Resultaat

Optima Vita haar behandeling en/of diensten zien toe op een inspanningsverbintenis. Met een proactieve attitude van cliënt kunnen bepaalde resultaten behaald worden, maar dit kan nimmer gegarandeerd worden. Optima Vita sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door Optima Vita verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Optima Vita. Tevens is Optima Vita niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden jegens cliënt.

Artikel 10 – Kosten/Tarieven

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor drie uur per kalenderjaar. In de basisverzekering geldt voor volwassenen een eigen risico. Vaak is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Tijdens het intakegesprek zal Optima Vita samen met u uitzoeken hoe uw dekking is met betrekking tot de behandeling en/of aanvullende diensten. Declaraties van dieetadvisering vindt rechtstreeks plaats bij uw zorgverzekeraar. Wanneer blijkt dat u uw vergoeding heeft verbruikt, dan ontvangt u rechtstreeks van Optima Vita de declaraties. Tijdens het intakegesprek benoemt Optima Vita haar tarieven en de eventuele overige kosten/vergoedingen die voortvloeien uit de behandeling. Alle tarieven/kosten zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.

Artikel 11 – Betalingen

De door Optima Vita aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de behandeling en/of diensten dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is cliënt in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, is Optima Vita gerechtigd om, conform de Wet normering Buitengerechtelijke Incassokosten, incassokosten ter voldoende van de declaraties bij cliënt in rekening te brengen. De administratie van Optima Vita is bindend bij conflicten.

Artikel 12 – Klachten?

Optima Vita gaat er niet van uit, maar mocht u niet tevreden zijn over haar dienstverlening én u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. Op de website www.klachtencommissieparamedici.nl vindt u meer informatie over de te volgen klachtenprocedure.